Category Archives: ความรู้จากการบวช

บันทึกการบวช: วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันบูรพาจารย์)

เช้าวันนี้บิณฑบาต ๖.๐๐ น. และตอนกลับถึงวัดทำบาตรตกด้วย เพราะใส่ถลกบาตรไม่ดี (ถลกบาตรคือ ถุงหุ้มบาตรที่มีสายคล้องบ่า) พอฉันเช้าเสร็จก็ทำวัตรเช้าตามปกติ

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช, Uncategorized | Leave a comment

ความรู้จากการบวช: ข้อควรปฏิบัติของพระ (ของใช้)

สาธุ สัพพัตถะ สังวะโร ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี (พุทธศาสนสุภาษิต หมวดศีล) คนทั่วไปจะรู้จักของใช้ที่จำเป็นของพระภิกษุ เรียกว่า อัฐบริขาร มี ๘ อย่าง คือ (๑) จีวร (๒) สบง คือ ผ้านุ่ง (๓) สังฆาฏิ คือ ผ้าพาดบ่า (๔) ประคตเอว (๕) บาตร (๖) มีดโกน (๗) เข็มเย็บผ้า และ (๘) ธมกรก คือ ที่กรองน้ำ โดยจำกันว่า ผ้า ๔ … Continue reading

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช | Tagged , , , | Leave a comment

ความรู้จากการบวช: ข้อควรปฏิบัติของพระ (ของฉัน)

สีลัง กิเรวะ กัลยาณัง ท่านว่าศีล เป็นความดี (พุทธศาสนสุภาษิต หมวดศีล) เรื่องการฉันของพระที่คนทั่วไปเข้าใจคือ พระจะไม่ฉันอาหารยามวิกาล คือหลังเที่ยงวันจนถึงอรุณรุ่งของอีกวันหนึ่ง ยกเว้นแต่น้ำปานะ และจะไม่ฉันของต้องห้ามอย่าง สุรายาเสพติด แต่พระวินัยได้อธิบายเนื้อหาเรื่อง อาหาร ยา และการฉัน ไว้ละเอียดมาก เนื่องจากรายละเอียดมีเยอะ อาจขาดตกบกพร่องได้ และเช่นเดิมคือ ผมขออภัยและยินดีรับคำแนะนำจากผู้อ่าน และกรุณาศึกษาหรืออ้างอิงในแหล่งอื่น เช่น พระวินัยปิฎก หากท่านสนใจเพิ่มเติมครับ หัวข้อในเรื่อง “ของฉัน” ที่น่าจะเป็นประโยชน์และผมพอจะถ่ายทอดได้ มีดังนี้

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช | Leave a comment

ความรู้จากการบวช: ข้อควรปฏิบัติของพระ (อาบัติ)

ญญะมะโต เวรัง นะ จียะติ เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น (พุทธศาสนสุภาษิต หมวดศีล) ก่อนบวชนั้นผมรู้ว่า กฎและข้อควรปฏิบัติของพระสงฆ์ในนามของ “ศีล” และการทำผิดกฎเหล่านี้ว่า “อาบัติ” และรู้ว่าศีลของพระภิกษุนั้นมี ๒๒๗ ข้อ พระภิกษุที่ทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง เรียกว่า “ต้องอาบัติ” และการแก้อาบัติที่เรียกว่า “ปลงอาบัติ” รู้จัก “อาบัติปาราชิก” ว่าใครทำผิดต้องลาสิกขาหรือสึกทันที แต่หลังจากบวช และได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับพระวินัยและข้อควรปฏิบัติของพระแล้ว ทำให้ผมรู้ว่า “ศีล” และ “อาบัติ” นั้นลึกซึ้งกว่านั้น หลายหัวข้อคล้ายคลึงกับกลไกทางโลกที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่แล้ว หลายหัวข้อนั้นน่าจะเป็นประโยชน์แต่ยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผมจึงลองเขียนในหัวข้อที่พอถ่ายทอดได้และเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ดี เนื่องจากเป็นเรื่องลึกซึ้ง ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ผมขออภัยและยินดีรับคำแนะนำจากผู้อ่าน และกรุณาศึกษาหรืออ้างอิงในแหล่งอื่น เช่น … Continue reading

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช | Leave a comment

ความรู้จากการบวช: พิธีบวช (อุปกรณ์ของใช้)

กัจจิ จุ โขหัง สุญญาคาเร อะภิระมามิ เรายินดีในเสนาสนะอันสงัดหรือไม่ ? (บทหนึ่งในทะสะธัมมะสุตตะปาฐะ — ธรรมะของผู้บวช) อีกข้อสงสัยหนึ่งที่มือใหม่หัดบวชคือ ต้องเตรียมของอะไรไปเวลาบวชบ้าง หรือในกุฏิมีอะไรบ้าง ? เรื่องนี้จะแตกต่างกันตามแต่ละวัด สำหรับกุฏิที่ผมพักวัดเจดีย์หลวง ฯ เป็นตึกกุฏิ มีพื้นที่ส่วนกลางที่มีกระติกน้ำร้อน ที่อาบน้ำฝักบัว และถังขยะ กุฏิแบ่งเป็นห้อง ๆ จำวัดห้องละรูป ในกุฏิมีมุ้งลวด หลอดไฟ เหมือนห้องนอนว่าง ๆ ที่ไม่มีเตียง แต่จะมีผ้าปูนอน หมอน ผ้าห่ม แทน ส่วนใหญ่จะเป็นห้องพัดลม ไม่มีแอร์ ซึ่งเหมาะกับการจำวัดของพระ เพราะตอนจำวัดจะนุ่งแต่สบงกับอังสะซึ่งบางอยู่แล้ว เหตุที่เปิดพัดลมส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องปัดยุงอัตโนมัติเท่านั้น หลายวัดจะไม่มีผ้าห่มให้ เราสามารถใช้จีวรพับครึ่งแทนผ้าห่มได้ … Continue reading

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช | Leave a comment

ความรู้จากการบวช: พิธีบวช (ขั้นตอน)

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร ตั้งแต่วันนี้ไป พระเถระย่อมเป็นภาระของข้าพเจ้า, แม้ข้าพเจ้าย่อมเป็นภาระของพระเถระ (บทหนึ่งในคำขอนิสสัยที่ใช้ในช่วงขอบรรพชาอุปสมบท) อีกข้อสงสัยหนึ่งที่มือใหม่หัดบวชมักมีคือ การบวชของวัดที่ตนจะบวชมีขั้นตอนอย่างไรกันแน่ ? เพราะพิธีบวชในแต่ละวัดจะไม่เหมือนกัน ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่า พิธีบวชและบทขานนาคในประเทศไทยจะแบ่งตามสายของวัดซึ่งมี ๒ สาย คือสายธรรมยุติกนิกาย (สายวัดป่า) จะใช้บทที่ขึ้นต้นด้วย เอสาหังฯ จึงมักเรียกว่าบวชแบบ เอสาหังฯ ส่วนสายมหานิกาย (สายวัดบ้าน) จะใช้บทที่ขึ้นต้นด้วย อุกาสะฯ จึงมักเรียกว่าบวชแบบ อุกาสะฯ ดังนั้น ท่านควรศึกษาว่าวัดที่ท่านบวชเป็นสายใด และบวชแบบใด ในที่นี้จึงบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการบวชของวัดเจดีย์หลวงเป็นหลัก ซึ่งเป็นสายธรรมยุติกนิกาย และใช้วิธีบวชแบบ เอสาหังฯ อนึ่ง ในบล็อกนี้ … Continue reading

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช | Leave a comment

ความรู้จากการบวช: พิธีบวช (การเตรียมตัว)

อานิสงส์อันย่อมได้ บรรพชา หนึ่งย่อมต่อตนพา หลุดพ้น สองย่อมต่อญาติกา อนุโมท สามย่อมต่อโลกล้น ยอดเนื้อ นาบุญฯ (๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙) ข้อสงสัยสำคัญหนึ่งที่มือใหม่หัดบวชมักมีคือ งานบวชต้องจัดอย่างไรดี จึงขอบันทึกขั้นตอนงานบวชในบล็อกนี้เสียหน่อยแล้วกัน บล็อกนี้เป็นช่วงเตรียมตัวบวชครับ ตอนผมเตรียมตัวบวช ผมเข้าไปในกุฏิเจ้าอาวาสพร้อมกับพ่อ และศรัทธาของวัด สอบถามเรื่องงานบวช พูดคุยเรื่องจำนวนวันที่จะบวช เวลาที่จะบวช ส่วนใหญ่ถ้าบวชเช้าจะมีเลี้ยงเพล ถ้าบวชบ่ายไม่ต้อง พระอุปัชฌาย์ (ซึ่งโดยทั่วไปคือท่านเจ้าอาวาสนั่นเอง) ทางวัดแนะนำแหล่งซื้ออัฐบริขาร เพื่อให้สีจีวรและรูปแบบถูกต้องตามที่วัดกำหนด แต่ไม่ได้บังคับให้ซื้อที่นี่ครับ ทั้งนี้สีหรือรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้น ควรสอบถามทางวัดอีกครั้งครับ ปกติวัดจะให้คำขอบรรพชาอุปสมบทมาท่อง มักเรียกว่า บทขานนาค กำหนดวันซ้อมขานนาค และกำหนดวันบวช บางที่จะมีสอบขานนาคเดี่ยวด้วย ถ้าสอบไม่ผ่านก็ไม่ได้บวช กว่าผมจะท่องได้ก็ใช้เวลาประมาณ … Continue reading

Posted in ความรู้จากการบวช, ประสบการณ์การบวช | Leave a comment